CÔNG CHỨNG

Quyết định Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016

Quyết định Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016

     Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Xem Tiếp »
Nghị định Số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015

Nghị định Số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015

     Nghị định này quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch; giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực; quản lý nhà nước về chứng thực.

Xem Tiếp »
Luật công chứng số 53/2014/QH13

Luật công chứng số 53/2014/QH13

     Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ...

Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5