CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Tạm ngừng kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tạm ngừng kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

    Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

Xem Tiếp »
Thay đổi nội dung đăng ký thuế Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thay đổi nội dung đăng ký thuế Công ty TNHH hai thành viên trở lên

     Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem Tiếp »
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

      Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Xem Tiếp »
Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

     Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặcNgười đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem Tiếp »
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công tyTNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công tyTNHH hai thành viên trở lên

     Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem Tiếp »
Thủ tục thành lập mới công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục thành lập mới công ty TNHH hai thành viên trở lên

     Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này.

Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5