LOẠI HÌNH KHÁC

Thủ tục thay đổi con dấu công ty

Thủ tục thay đổi con dấu công ty

Theo quy định của pháp luật, con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Trước đây con dấu thể hiện vị trí pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của doanh nghiệp. Chiếu theo quy định của pháp luật và nhìn thẳng vào thực tế thì giá trị bắt buộc của con dấu trong nhiều trường hợp đã đang và sẽ trở lên vô nghĩa. Vậy để hiểu rõ hơn về con dấu cũng như thủ tục thay đổi con dấu. Dưới đây chúng tôi sẽ tư vấn về thủ  tục thay đổi con dấu.

Xem Tiếp »
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Với mục đích mở rộng thị trường kinh doanh của Công ty, Quý công ty lựa chọn hình thức thành lập chi nhánh. Về hoạt động kinh doanh, chi nhánh được thực hiện các hoạt động có mục đích sinh lời trong phạm vi những ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Công ty, doanh nghiệp có thể đặt chi nhánh ở nơi khác với trụ sở của công ty, doanh nghiệp. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, doanh nghiệp thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh không phải là pháp nhân, người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

Xem Tiếp »
Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

   Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Xem Tiếp »
Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần

Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần

   Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Xem Tiếp »
Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

     Theo quy định pháp luật công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Xem Tiếp »
Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp

    Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem Tiếp »
Chấm dứt hoạt động VPĐD, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động VPĐD, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh

     Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh /văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Xem Tiếp »
Lập văn phòng đại diện

Lập văn phòng đại diện

    Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Xem Tiếp »
Thủ tục lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục lập địa điểm kinh doanh

   Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh …

Xem Tiếp »

ĐỐI TÁC

  • Qc1
  • Qc2
  • Qc3
  • Qc4
  • Qc5